جمعه, 29 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح ساختمان سیلوه و شبکه آبیارى و زهکشى
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  پیرانشهر
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر: رودخانه لاوین با آورد سالیانه ۲۳۷.۶ میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه لاوین با آورد سالیانه ۲۳۷.۶ میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد.

 

 

اهداف طرح:

تامین آب کشاورزى دشت پیرانشهر، جلدیان و سروکانى بمیزان ۶۷.۴ میلیون مترمکعب.
تامین آب شرب پیرانشهر در افق توسعه به میزان ۱۸.۲ میلیون مترمکعب در سال.
احداث شبکه آبیارى مدرن در سطح ۹۶۵۰ هکتار شامل توسعه و بهبود.
تامین آب کشاورزی بخشی از دشت پیرانشهر به وسعت خالص ۵۷۰۰ هکتار.
تامین آب کشاورزی بخشی از دشت جلدیان و سروکانى به وسعت خالص ۳۹۵۰ هکتار.
تامین آب شرب پیرانشهر به میزان ۸.۱۰ میلیون متر مکعب در سال.
انتقال آب به مخزن سد چپرآباد به میزان ۹۵.۲ میلیون متر مکعب در سال.

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

احداث تونل انحراف آب سد خاکى سیلوه با مبلغ پیمان ۶۲.۲۵ میلیارد ریال.
احداث سد سیلوه و ابنیه فنی وابسته به آن و تونل استان جلدیان با مبلغ اولیه پیمان ۴۸۱.۶۸۸ میلیارد ریال.

 

پیمانکاران:

قرارگاه خاتم الانبیا ( قرب بسیج – موسسه حدید – موسسه امین)

 

مشاوران:

مهندسان مشاور آبگیر

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

۱۳۹۳ ۱۳۸۶ ۷۱.۲۸ ۴۵.۵۵

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد: خاکى با هسته رسى قائم ارتفاع از بستر رودخانه: ۵.۷۵ متر طول تاج : ۶۳۹ متر حجم کل مخزن : ۶۱.۷۴ میلیون مترمکعب، حجم آب تنظیمى : ۵.۱۹۴ میلیون مترمکعب سیستم انحراف شامل یک رشته تونل بطول ۸۴۱ متر و ظرفیت تخلیه سیلاب ۱۹۰ مترمکعب در ثانیه.

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

اهداف اولیه شبکه آبیارى و زهکشى سیلوه شامل احداث ۹۴۰۰ هکتار (۵۷۰۰ هکتار پیرانشهر + ۳۷۰۰ هکتار جلدیان) شبکه مدرن کانالها و زهکشها بوده لکن بدلیل پیش بینى تغییراتى در مبانى و اهداف اولیه طرح و هماهنگى با سایر طرحهاى حوضه آبریز زاب نتیجه مطالعات بهنگام شده متعاقبا اعلام خواهد شد.

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1842