|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/14 و 1382/02/07 بنا به پیشنهاد شماره 69432/20/100 مورخ 1381/12/11 وزارت نیرو به استناد ماده (4) قانون سوم توسعه اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – اساسنامه شرکتهای آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل , آذربایجان غربی , اصفهان و چهارمحال و بختیاری , تهران , خراسان , سیستان و بلوچستان , غرب , فارس , بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد , کرمان , گیلان , مازندران و گلستان , هرمزگان , یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذیل تصویب نمود .

شرکت سهامی آب منطقه ای آ.غ به شماره ثبت 7 .

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده 1- نام شرکت , شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی میباشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود .

ماده 2- هدف شرکت , انجام فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است .

ماده 3- مرکز اصلی شرکت , شهر ارومیه خواهد بود .

ماده 4- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آئین نامههای مالی , معاملاتی و استخدامی خود اداره میشود .

ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .

ماده 6 – سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ 178,000,000 ریال که به 17,800 سهم 10,000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد .

تبصره – تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأئید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام میگیرد .

 

 

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 – موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت , مطالعه , توسعه , حفاظت , بهرهبرداری بهینه از منابع آب , تولید انرژی برق آبی , ایجاد , توسعه , بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازههای آبی (به استثنای تأسیسات و سازههای مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزرات نیرو میباشد . برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه , شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر میباشد :

1- انجام مطالعات لازم برای شناخت , توسعه و بهرهبرداری از منابع آب و انرژی برق آبی .

2- تهیه و اجرای طرحها و پروژههای تامین آب و انتقال آب برای بخشهای مختلف مصرف , شبکههای آبیاری و زهکشی , آبرسانی به شهرها و صنایع , پایداری و ایمنی سدها , مهندسی رودخانه و سواحل , کنترل سیلاب , تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی .

3- بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات و سازههای تامین آب , انتقال آب , تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده .

تبصره – تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهرهبرداری و تحت مدیریّت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود .

4- بهرهبرداری از منابع‌آب در چارچوب سیاستها , ضوابط و برنامههای مصوب وزارت نیرو .

5- اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهرهبرداری از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع مینماید .

6- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف .

7- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهرهبرداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازههای وابسته .

8- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفههای مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط .

9- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفههای مصوب مراجع قانونی ذیربط.

10- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی , اجرایی , بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازههای آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینهها , افزایش بهرهوری و ارتقای سطح خدمات .

11- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی , عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیشفروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .

12- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در احرای طرحهای توسعه منابع آب , شبکههای آبیاری و زهکشی , آبرسانی به صنایع و شهرها , مهندسی رودخانه و سواحل , تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازههای آبی و برق آبی .

13- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی , فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .

14- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایهگذاری در سایر شرکتها نمیباشد .

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از :

الف – مجمع عمومی

ب – هیئت مدیره و مدیرعامل

ج – بازرس و حسابرس

ماده 9 – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد .

ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد . یک برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامهها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .

تبصره – مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی میتواند تشکیل شود .

ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود .

دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود .

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی .

2- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .

3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .

4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت .

5- تعیین حقوق ومزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره .

6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .

7- تصویب آییننامه های مالی , معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط .

8- بررسی و تأئید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف , انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو .

9- بررسی و تأئید تعرفه آب , حق اشتراک , انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط .

تبصره – چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد , جبران مابه التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد . 

10- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط .

11- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی .

12- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط .

13- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران .

14- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .

15- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه , مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .

ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر میباشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط .

ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب میشوند . اعضای هیئت مدیره میبایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دورههای بعد بلامانع است .

ماده 16- مجمع عمومی عادی میتواند یک نفر عضو علیالبدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیر ممکن گردد , عضو علیالبدل جایگزین خواهد شد .

تبصره – عضور علیالبدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب میشود .

ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .

ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره میباشد .

ماده 20- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر میباشد .

1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .

2- تأئید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهرهبرداری و توسعه تأسیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب .

3- رسیدگی و تأئید بودجه سالانه , گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

4- تأئید آئیننامههای مالی , معاملاتی , اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

5- تصویب ضوابط به مبادله اطلاعات علمی , فنی , صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه .

6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات .

7- تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرف انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی .

8- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات , معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت .

9- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .

10- بررسی وپیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی.

11- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .

12- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .

13- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .

14- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تأئید و صدور حکم .

15- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .

16- تشخیص مطالبات مشکوکالوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .

17- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .

ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب میشود . مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت میباشد . مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده 22 – وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :

1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی .

2- تهیه , تنظیم و پیشنهاد خط مشی , برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .

3- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی , تحقیقاتی , تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .

4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره .

5- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئیننامههای مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

6- پیشنهاد آئیننامههای مالی , معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره .

7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .

8- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (5) و (6) ماده (7) اساسنامه و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب .

9- نظارت بر حسن اجرای آئیننامههای شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط .

10- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .

11- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت , تعیین حقوق و دستمزد , پاداش , ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین نامههای مصوب مراجع ذیصلاح .

ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

ماده 24- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها میبایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوقالذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .

ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

ماده 26- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات وتصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی میتواند بازرس و حسابرس علیالبدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود , حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید .

فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده 27- سالی مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد .

ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

ماده 29- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریّت منابع آب ایران اختصاص دهد .

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 30- این شرکت از نظر سیاستها , برنامهها و فعالیتهای توسعه و بهرهبرداری از سازهها , تاسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود .

این اساسنامه به موجب نامههای شماره 2740/30/82 مورخ 19/01/1382 و شماره 3018/30/82 مورخ 28/02/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .

 

 تاریخ ثبت : 1396/10/11
  آخرین به روزرسانی : 1397/04/09
 مدیر سایت
 10804
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 2,392
 • بازدید دیروز : 1,351
 • کل بازدید : 7,233,546
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/24 10:41:10
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک : 3000520344
 • تلفن گویا : 31987777-044