پنجشنبه, 26 مهر 1397

بسیاری از تعاریف خشکسالی این ایده را در ذهن تداعی میکنند که خشکی دوره ای است که در آن موجودیت آب کمتر از نرمال باشد این دوره می تواند هفته، ماه، سال و حتی سالها باشد اما اینکه تا چه حد پایین تر از نرمال را در نظر بگیریم خود موضوعی است که حساسیت آن بستگی به شرایط زمانی و آب و هوایی دارد. روشهای کمی توصیف خشکسالی زیاد بوده از آن جمله می توان روش آزمون دنباله ها مانند زنجیره مارکف و روش نمایه های خشکسالی مانند نمایه دهک ها، نمایه پالمر PDSI، نمایه استاندارد بارندگی PSI را نام برد در تحقیق حاضر وسعت خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه از سال آبی 46-1345 لغایت 91-1390 توسط 25 ایستگاه  بارانسنجی  با شاخص PSI محاسبه و استخراج گردید نتایج نشان میدهد وسعت خشکسالی در طی 45 سال حدود 4 درصد افزایش یافته و بارش های سالانه حوضه دریاچه ارومیه تقریبا نرمال بوده است. 

   تاریخ ثبت: 1394/11/19     |     تعداد بازدید:957 |