پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره برداری مدول اول تصفیه خانه آب ارومیه به روش BOT
مشخصات آگهی
 موضوع: دعوتنامه شرکت در مناقصه تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره برداری مدول اول تصفیه خانه آب ارومیه به روش BOT
تشریح:

توجه: فقط مناقصه گرانی حق شرکت در این مناقصه را دارند که دعوتنامه شرکت در مناقصه شماره 1396/123/22125 مورخ 1396/08/29 را از این شرکت دریافت کرده باشند، درغیر اینصورت به پاکات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه خرید اسناد مناقصه هم به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.

با سلام

پیرو انتشار آگهی فراخوان عمومی مورخ 7/09/1395 و 13/09/1395 در روزنامه گسترش صنعت و 25/09/1395 و 01/10/1395 در روزنامه ستاره صبح و به استناد ماده 20  الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (الف) ماده (142) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی مربوط و با توجه به نتایج ارزیابی فراخوانهای مذکور، بدینوسیله ازشما دعوت میشود درمناقصه‌ای دو مرحله ای بامشخصات مشروحه زیر شرکت نمائید./ب

 1. موضوع مناقصه: تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره برداری مدول اول تصفیه خانه آب ارومیه به روش BOT

شرح مختصری ازمشخصات ومقادیر کار :

الف ) مدول دوم: تامین مالی ، طراحی و مهندسی ، تامین مصالح ، احداث  تاسیسات و ساختمان های مدول دوم تصفیه خانه آب ارومیه به ظرفیت 1050 لیتر در ثانیه و مخزن 30000 مترمکعبی ، تامین، حمل، نصب و راه اندازی، تامین برق، سوخت و آب، محوطه سازی، انجام آزمایشات عملکردی و اخذ تائیدیه شروع دوره بهره برداری تجاری، بهره برداری تجاری وانتقال، مدیریت و راهبری، تعمیر و نگهداری و در صورت نیاز بازسازی ، بیمه و انتقال و تحویل کلیه تاسیسات مذکور به مناقصه گذار پس از دوره بهره برداری تجاری

ب)مدول اول: تامین مالی، بهره برداری تجاری مدول اول تصفیه خانه آب ارومیه به ظرفیت 1050 لیتر در ثانیه از تاریخ قطعیت، مدیریت و راهبری، تعمیر و نگهداری و درصورت نیاز بازسازی، بیمه و انتقال و تحویل کلیه تاسیسات مذکور به مناقصه گزار پس از دوره بهره برداری تجاری.

- ظرفیت تضمین شده آب تحویلی 05/1 متر مکعب در ثانیه در ماه های با حداکثر نیاز آبی

- متوسط حجم آب تحویلی 5/24 میلیون متر مکعب در سال برای هر یک از تصفیه خانه های موجود (مدول اول) و توسعه (مدول دوم) است (مجموع ظرفیت متوسط 49 میلیون متر مکعب در سال )

- ظرفیت مذکور در صورت نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تا سقف 66 میلیون متر مکعب در سال قابل افزایش می باشد. مبلغ خرید تضمینی برای میزان 49 میلیون متر مکعب در سال می باشد و در صورت افزایش تا سقف 66 میلیون متر مکعب، مبلغ قابل پرداخت بابت بهای آب از میزان 49 تا 66 میلیون مترمکعب در سال، معادل بخش تعدیل پذیر بهای آب خواهد بود.

 1. محل اجرای کار: شهرستان ارومیه
 2.             محل تامین اعتبار: تامین مالی توسط سرمایه گذار و بازپرداخت مطابق قوانین و مقررات مربوطه میباشد  
 3.  مدت اعتبار پیشنهادات: 365 روز پس از آخرین موعد تسلیم پیشنهادات
 4. مدت اجرای کار (قرارداد) : 23 سال شامل دوره احداث به مدت 36 ماه شامل طراحی ، احداث ، راه اندازی و 6 ماه بهره برداری آزمایشی از تاریخ قطعیت پروژه برای مدول دوم و دوره بهره برداری تجاری به مدت 20 سال برای تصفیه خانه مدول دوم و به مدت 23 سال از تاریخ قطعیت پروژه برای مدول اول تصفیه خانه (موجود) آب ارومیه
 5. خریدار(سرمایه پذیر): شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 6. مشاور فنی سرمایه پذیر: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 7. دستگاه مناقصه گزار (سرمایه پذیر) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 8. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 9320 میلیون ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیرتهیه و اصل رسید یا ضمانت نامه، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
 • وجه نقد (رسید بانکی وجه مزبور به شماره حساب «2165080005007» به نام وجوه سپرده طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی ارومیه)
 •  ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

لازم به ذکر است که چک شخصی ، چک مسافرتی ویا چک پول قابل قبول نمیباشد .

مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل شش ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای شش ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعلاوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول، تنظیم شود .

 1. اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ دریافت دعوتنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/09/1396 از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir  قابل دریافت و دانلود میباشد.
 2. نشانی محل فروش اسناد مناقصه: سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir
 3. قیمت اسناد مناقصه:3,000,000ریال میباشد که به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملی از طریق سایت مذکور قابل پرداخت می باشد. 
 4. درصورتی که مایل به مشارکت دراین مناقصه نیستید، مراتب را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 16/09/1396 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید .
 5.              آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/09/1396  می‌باشد .
 6.  نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: ارومیه- بلوار شهید باهنر-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی دبیر خانه محرمانه حراست واقع در ساختمان شماره 1
 7. پیشنهاد های واصله راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 18/09/1396 درکمیسیون مناقصه باز و خوانده میشود .
 8. تمام اسناد مناقصه، ازجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای اصل و مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد .
 9. حضور یک نفر نماینده از طرف هریک ازپیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.
 10. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مخــــتار است. برندگان اول ودوم مناقـصه براساس قانون برگزاری مناقصات ودیگر مقررات وحسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیین میشوند .
 11.             پرداخت هزینه های بیمه تامین اجتماعی سهم سرمایه گذار (مطابق بخشنامه های مربوطه) و سایر کسورات قانونی برابر مقررات  بعهده سرمایه گذارمی باشد وکلیه هزینه های مربوط به این بند را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ و منظور نموده است وبعداً از بابت هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 12. پرداخت کلیه عوارض وحقوق دولتی مربوط به مصالح مصرفی بر عهده سرمایه گذار میباشد. همچنین مناقصه گر قیمت پیشنهادی خود را براساس قیمت های جدید حامل‌های انرژی و مصالح و تاثیر هدفمندسازی یارانه ها و غیره ارائه مینماید واز این بابت بعداً هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 13.  چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.
 14. تاکید می‌گردد چنانچه ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق فرمت موجود در اسناد مناقصه تهیه و ارائه نشده و مورد تایید ذیحساب نباشد، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرمهم: مناقصه گران بایستی فایل اسناد مناقصه را پس از دانلود به صورت پشت و رو چاپ و صحافی نموده و به همراه سایر مدارک درخواستی بعد از مهر و امضای اصل مجاز و تعهد آور پای تمامی اوراق و به صورت مجلد در پاکت های مربوطه (ب و ج) گذاشته و به همراه پاکت (الف) در یک پاکت بزرگ قرار داده و یا لفاف پیچی نموده و پس از مهر و لاک و نشانه گذاری در موعد مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت تحویل و رسید دریافت نماید. در ضمن موارد ذیل مورد قبول نبوده و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد:

 • عودت اسناد مناقصه در قالب لوح فشرده CD مورد قبول نمی باشد و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • چنانچه شرکت کنندگان، اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 1. مناقصه گرانی که دارای هیات مدیره و یا سهامدار مشترک باشند، فقط یکی از آنها حق شرکت در این مناقصه را دارند و در صورت مشارکت همزمان آنها، به  هیچ یک از پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام ونام خانوادگی وامضای مجاز تعهد آور ومهر پیشنهاد دهنده

       تاریخ :   /   /

 

 

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تامین مالی توسط سرمایه گذار و بازپرداخت مطابق قوانین و مقررات مربوطه میباشد
محل اجرای پروژه: ارومیه
تضمین مورد نیاز: 9320 میلیون ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه شماره مورخ
هزینه دریافت اوراق: 3,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/08/29
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1397/07/02
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1397/07/02
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 879