|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

نمایشگاه مجازی پژوهش

ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ، نوآوری و توسعه ﻓﻨﺎوری

از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ، نوآوری و توسعه ﻓﻨﺎوری از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد:

 اﻟﻒ- ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  و ﻓﻨﺎوری

 ب- دﻓﺘﺮ/ﮔﺮوه تحقیقات ﻛﺎرﺑﺮدی

 ج- ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮی (ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮی پروژه)

 

اعضاء کمیته تحقیقات و فناوری شرکت

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شرکت

سمت در کمیته

مدرک تحصیلی

اتابک جعفری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

رئیس کمیته

فوق لیسانس- عمران سازه

مجید آقازاده

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی

عضو ستادی - جانشین

فوق لیسانس- عمران سازه

مسعود طالبیان

عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

عضو ستادی

فوق لیسانس- مهندسی صنایع

مهرنگ دوستی رضایی

عضو هیئت مدیره و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب

عضو ستادی

فوق لیسانس- عمران آب

محمد اشرفی

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

عضو ستادی- کارشناس خبره

دکتری- آبیاری و زهکشی

بابک نیک نیا

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی

دبیر کمیته

فوق لیسانس- عمران سازه

نصرالدین پارسافر

رئیس گروه تحقیقات کاربردی

عضو ستادی- کارشناس خبره

فوق لیسانس- آبیاری و زهکشی

مجید منتصری

استاد تمام گروه آب دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری منابع آب

جواد بهمنش

استاد تمام گروه آب دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری عمران- مهندسی رودخانه و سواحل

کامران زینالزاده

دانشیار گروه آب دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری آبیاری و زهکشی

رحیم تقی زاده

دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری اقتصادکار و روابط صنعتی

 
 

 
 

معرفی گروه تحقیقات کاربردی شرکت

گروه تحقیقات کاربردی به عنوان متولی بخش پژوهش، نوآوری و توسعه فناوری و بازوی اجرائی رییس کمیته تحقیقات و فناوری، مسئول اجرا و پیاده‌سازی آیین نامه مدیریت و راهبری تحقیقات و فناوری  در شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد. کمیته تحقیقات و فناوری به منظور نظارت بر سیاست ها و راهبردهای پژوهشی و کمیته های راهبری به منظور برنامه ریزی و تصمیم سازی در مسائل پژوهشی به همراه دفتر/ گروه تحقیقات کاربردی فعالیت می کننداز نظر چارت سازمانی در حال حاضر گروه تحقیقات کاربردی در دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی - معاونت برنامه ریزی قرار دارد. 

پنل ارتباطی

 

اعضاء کمیته راهبری تحقیقات و فناوری

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شرکت

سمت در کمیته

مدرک تحصیلی

نصرالدین پارسافر

رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت

رئیس کمیته

فوق لیسانس- آبیاری و زهکشی

مرتضی قلیزاده

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عضو ستادی

فوق لیسانس- اکولوژیک

فرهاد نصیری

رئیس گروه تلفیق

عضو ستادی

فوق لیسانس- جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

میثم عاشوری

رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی

عضو ستادی

فوق لیسانس- زمین شناسی - آبشناسی

میرمحمود ولی نیا

کارشناس بررسی طرح ها

عضو ستادی- کارشناس خبره

فوق لیسانس-ساز‌ه‌های آبی

کمیل صامت

کارشناس قراردادها

عضو ستادی- کارشناس خبره

فوق لیسانس- سازه های هیدرولیکی

الناز رضایی

کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

عضو ستادی- کارشناس خبره

دکتری- آبیاری و زهکشی

محمد همتی

دانشیار گروه آب دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری- سازه های آبی

هیراد عبقری

دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری- مهندسی آبخیزداری (هیدرولوژی و منابع آب)

مهدی قنبرزاده

استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه

عضو- هیئت علمی دانشگاه

دکتری- مهندسی عمران- محیط زیست

 
 
اعضاء کمیته راهبری پروژه
 
اعضای این کمیته برای هر پروژه (برحسب حوزه تخصصی) و بر حسب تخصص افراد متغییر می باشد. 
 
 
 
معرفی پژوهشگران برتر شرکت در سال 1399
 
براساس نظر کمیته تحقیقات و فناوری شرکت سه پژوهشگر برتر شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
 

 • نفر اول: جناب آقای دکتر عباس عباسی- دکتری مهندسی منابع آب

 • نفر دوم: سرکار خانم دکتر الناز رضایی- دکتری آبیاری و زهکشی

 • نفر سوم: جناب آقای دکتر یعقوب آژدان- دکتری سازه های آبی

 

اولویتهای تحقیقاتی شرکت در سال 1399

فایل عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت در سال 1399

در سال 1399 در قالب اولویتهای شرکت تعداد 23 پروپوزال در قالب 10 اولویت جهت بررسی به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت از سوی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ارسال گردیده که در مرحله بررسی و داوری توسط اساتید محترم دانشگاه و دفاتر تخصصی شرکت بوده و تاکنون یک پروژه تحت عنوان "بررسی نیاز آب شرب خوی در دراز مدت با هدف کاهش مصرف آب و امکان تامین آب برای شهرهای جدید در منطقه" تایید و در مرحله عقد قرارداد می باشد. 

 

پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته شرکت طی سنوات گذشته

فایل عناوین پروژه های مستقل خاتمه یافته شرکت

 

ردیف

عنوان پروژه

محقق اصلی

ردیف

عنوان پروژه

محقق اصلی

1

مطالعه شناخت و بررسی غار یاریم قیه شهرستان ماکو

صمد علیپور

17

کاربرد ژئوسنتتیک ها به عنوان المان آب بند و تقویت کننده پی در سدهای خاکی ( مطالعه موردی بررسی سد کرم آباد و ارس 2)

مهدی کوکلانی فر

2

رابطه بین تبخیر آب های شور و شیرین و تاثیر آن روی تبخیر آب دریاچه ارومیه

میر علی محمدی

18

فهرستگان عناوین ، اهداف و نتایج پروژه های کاربردی در مهندسی آب

بهنام حبیب زاده آذر

3

تعریف معادله پارامترهای اثرگذار در نوسانات سطح و شوری آب دریاچه ارومیه

بهمن احمد زاده

19

بررسی تأثیر جهت یافتگی، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری

حسن مومیوند

4

بررسی امکان افزایش سطح زیر کشت شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ بدون نیاز به افزایش ابعاد کانالها ، لوله ها و تاسیسات انحراف آب با استفاده از مفاهیم کم آبیاری و آبیاری تکمیلی به منظور افزایش و ایجاد ثبات در زارعین دیم کار

حیدر طایفه رضایی

20

تعیین منشاء آلودگی به بور در آبهای زیرزمینی منطقه قره باغ و دشت سلماس و اتخاذ راهکارهای مناسب و لازم

منیژه اسد پور

5

تدوین روشهای آموزشی همگانی به منظور حفاظت و پیشگیری از آلودگی منابع آب

میر احمد ملکی موسوی

21

بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه نازلوچای بر اکولوژی رودخانه

پرویز آراسته

6

مطالعه زمین شناسی محیط زیست حوضه رودخانه شهر چایی

حسین پیر خراطی

22

رتبه بندی کمی و کیفی چشمه های مهم  جنوب استان آذربایجان غربی

بهمن احمد زاده

7

ارزیابی و ارائه تغییرات رطوبتی خاک زراعی

رضا دادمهر

23

اندازه گیری ریزشهای جوی در ارتفاعات حوزه زولاچای

مجید جوابده

8

بررسی وضعیت سیل خیزی ، علل سیل خیزی و پهنه بندی آن در حوضه آبریز زنگمار ماکو

ابراهیم بروشکه

24

سنجش راهکارهای غیر سازه ای در حل مشکل آب قره باغ

کامران زینال زاده

9

شناسایی کمی و کیفی آب های گرم معدنی استان و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی آنها

نصرت حیدری

25

بررسی و شناخت میدانهای اطلاعاتی صنعت آب استان

ناصر مبین

10

بررسی منشاء آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه آغ زیارت و نحوه کنترل آن

مهدی جعفری باری

26

بررسی وضعیت کیفی آب انتقالی از دشت سلماس به قره باغ و تعیین علت اصلی خشک شدگی برخی محصولات کشاورزی

محمود رضا زاد باری

11

بررسی راهکارهای عملی از بین بردن گیاهان آبزی مهاجم علی الخصوص جلبکهای آبزی در زهکشها و کانالهای آبیاری مدرن

فریدون محبی

27

بررسی امکان اصلاح خاک‌های نسبتا واگرا به منظور استفاده در سدها و کانال‌های خاکی

رضا سکوتی

12

بررسی و شناسایی ماخذ و کمیت یون فلوراید (F) در منابع آب شهرستان ماکو و تعیین حریم کیفی مناسب برای برداشت آب شرب در منطقه و ارائه راهکاری مناسب برای کاهش فلوراید

صمد علیپور

28

ارائه راهکارهای مناسب وعملی برای حل مشکل ماسه دهی چاهها (مطالعه موردی: چاههای دشت سلماس)

اسفندیار عباس نوین پور

13

بررسی عملکرد آبشکن های احداثی رودخانه ارس

ابراهیم خواجه ای

29

بررسی علل تقلیل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و ارائه راه حل های توسعه و پایدار نمودن

رضا دادمهر

14

ارائه هیدرومدولهای واقعی اراضی آبخور رودخانه نازلوی ارومیه

حیدر طایفه رضایی

30

پیش بینی جریان رودخانه و خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف رودخانه های غرب دریاچه ارومیه

کیوان خلیلی

15

بررسی و تبیین علل عدم موفقیت در عقد قرارداد ، تشکیل تشکلهای بهره برداری و تبیین و ارائه راهکارهای عملی ممکن در واحد عمرانی یک و چهار شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

مهرنگ دوستی رضایی

31

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تئوری عصبی موجک در مدل سازی جریان ماهانه رودخانه نازلو

مجتبی نوری

16

بررسی روشهای برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان غربی

مهدی عرفانیان

 

-

-

 

فایل عناوین پایان نامه های حمایت شده توسط شرکت

 

1- بررسی تاثیر آلودگیهای شهری و صنعتی ماکو و حومه بر روی رودخانه زنگمار و تعیین قدرت خود پالایی رودخانه- محمود کریم زاده

2- تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت چالدران- ناهید میر حاجی

3- بررسی روند تغییرات کیفی آب سد حسنلو- علی احمد آقاپور

4- بررسی هیدروژئولوژی و هیدروشیمی آبخوان دشت سلماس- لیلا قره بگلو

5- تعامل شبکه آبیاری و زهکشی در دشت میاندوآب با مدل منابع آب زیرزمینی- الهام یاری پیلمبرایی

6- مدیریت منابع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی دشت، مطالعه موردی دشت خوی- فاطمه نائب لویی

7- ارزیابی زیست محیطی رودخانه ها- سارا شاعری کریمی

8- جریان متغیر تدریجی کاهشی بر روی بستر رودخانه- مهدی مقصودی

9- ارزیابی کارکرد سرریزهای لبه تیز با تاچ شیب دار در پیچ یک آبراهه- مریم عبدالله پور

10- بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در کانالهابا مقاطع مرکب و رودخانه ها- آرش عسگری

11- بررسی هجوم آب شور دریا بر آبخوان های ساحلی و تغییرات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان ساحلی سلماس)- مهدی بری بوراچالو

12- بررسی هیدروژئولوژی و هیدروشیمی آبخوان دشت نقده- مریم رنجبر یاری نژاد

13- شبیه سازی و پیش بینی هیدرولوژیکی برفاب در حوضه های کوهستانی برف گیر و بررسی اثر اقلیم بر روی رواناب خروجی از حوضه به کمک مدل ذوب برف winsrm- محمد قادری بایه

14- اندازه‌گیری همزمان اسپکتروفتومتری برخی از کاتیونهای فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- سهیلا اوجاقی

15- میزان فرسایش پذیری و رسوب زایی حوضه نازلو چای به روش MPSIAC- وحیده شربت زاده

16- تحلیل ساختاری سد نازلو- عطیه سناخوان

17- تحلیل ساختاری سد آغ چای- سمیه نادر علی

18- بررسی موانع موفقیت کامل اجرای پروژه‌های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- میر‌اسلام‌صفری

19- تحلیل پایداری تونل انتقال آب سد سیلوه به روش مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم افزارFLAC- امیر شعبانلویی

20- استخراج نقطه ابری تغلیظ و اندازه گیری اسپکتوفتومتری مقادیر آثار مس در آب سد شهرچایی- ژیلا باغبانی

21- بررسی عملکرد هیدرولیکی جریان در آبروها- عذرا یزدی

22- بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته سد- پیام صراطی جنتی

 

فایل عناوین پروژه های خاتمه یافته در قالب سرباز نخبه

عنوان پروژه

محقق

تدقیق و ارزیابی بلند مدت متغیرهای بارندگی، جریان رودخانه و منابع آب زیر زمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تأثیر آنها بر روند کاهشی سطح آب دریاچه ارومیه بر اساس سناریوهای مختلف مدیریتی

بابک امیرعطایی

بررسی پایداری هیدرولوژیکی در پایین دست سدها با هدف تعیین حداقل نیاز آبی زیست محیطی (مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

سیدهادی ابطحی

استخراج خصوصیات فیزیوگرافی، ارزیابی و بهینه‏ سازی شبکه­ های پایش باران سنجی، تحلیل، مقایسه و پیش­بینی روند بارش استان به تفکیک حوضه­ های آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب (مرزی غرب)

فرشاد احمدی حورمغان

 

فایل عناوین پروژه های در حال اجرا در قالب سرباز نخبه

 

عنوان پروژه

محقق

تدوین مدل و بررسی تبعات شکست سد شهرچای و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن و پیشنهاد دستوالعمل اقدامات اضطراری

قاسم فرهمند

 

مقالات چاپ شده همکاران 

عناوین برخی مقالات چاپ شده توسط همکاران شرکت از سال 1398 در مجلات معتبر داخلی و خارجی و  همایش ها و کنفرانس ها 

 

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه/چاپ

همکار شرکت

1

Study of pollution transport through the river confluences by derivation of an analytical model

Water Science & Tecnology

یعقوب آژدان

2

بررسی تحلیلی نظریه­های سرعت طولی در راستای عمقی جریان

مجله دانش آب و خاک ( دوره 30، شماره 1، بهار 1399،صفحه 15-28)

 

یعقوب آژدان

3

روند یابی سیلاب در بازه­های رودخانه­ای بر مبنای استخراج یک رابطه تحلیلی جدید (مطالعه موردی رودخانه سیمینه رود)

نشریه هیدرولیک ( دوره 15، شماره 2، شماره پیاپی 152، تابستان 1399،صفحه 130-113)

 

یعقوب آژدان

4

برآورد پارامترهای مدل ذخیره موقت جهت شبیه­سازی انتقال آلودگی در رودخانه­های بستر سنگریزه­ای

مجله تحقیقات آب و خاک ایران (دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398،صفحه 76-65)

 

یعقوب آژدان

5

تاثیر تراکم خاک بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی در دو نوع خاک

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، 1398

تبریز - دانشگاه تبریز

الناز رضایی

6

تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه های کشاورزی با تلفیق مدل‌های ریاضی

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، 1398

ارومیه،  دانشگاه ارومیه

الناز رضایی

7

پیش­بینی خشکسالی با استفاده از روش­های شبکه بیزین و برنامه­ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سقز)

 

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران/ آبان 1398

عباس عباسی

8

Drought Monitoring and Prediction Using SPEI Index and Gene Expression Programming Model in the West of Urmia Lake

Theoretical and Applied Climatology

عباس عباسی

9

پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی  GEP-GARCH(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سلماس)

تحقیقات آب و خاک ایران- دوره 50 شماره 6- آبان 1398

عباس عباسی

10

کاربرد برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی خشکسالی ( مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز)

محیط زیست و مهندسی آب- دوره 5، شماره 1، بهار 1398

عباس عباسی

 

 

فایل برخی پروژه‌های خاتمه یافته شرکت طی سنوات اخیر: 


بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در کانال ها با مقاطع مرکب و رودخانه ها

ارائه راهکارهای مناسب عملی برای حل مشکل ماسه دهی چاه ها (چاههای دشت سلماس)

تعریف معادله پارامترهای اثرگذار در نوسانات سطح و شوری آب دریاچه ارومیه

ارائه هیدرومدول های واقعی اراضی آبخور رودخانه نازلوی ارومیه

اندازه گیری همزمان اسپکتروفتومتری برخی کاتیون های فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیش بینی جریان رودخانه و خشکسالی در مقیاس های زمانی مختلف(رودخانه های غربی دریاچه ارومیه)

مطالعه و تعیین منشاء آلودگی به بور در آبهای منطقه قره باغ و دشت سلماس و اتخاذ راهکارهای مناسب و لازم

بررسی تاثیر جهت یافتگی ، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگیهای متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری

بررسی هجوم آب شور دریا در آبخوان های ساحلی و تغییرات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ساحلی سلماس)

بررسی منشاء آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه آغ زیارت سلماس و نحوه کنترل آن

بررسی روشهای برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان غربی

کاربرد ژئوسنتتیک ها به عنوان المان آب بند و تقویت کننده پی در سدهای خاکی (مطالعه موردی سدهای کرم آباد و ارس(2))

بررسی موانع موفقیت کامل اجرای پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

رابطه بین تبخیر آب های شور و شیرین و تاثیر آن روی تبخیر آب دریاچه ارومیه

بررسی میدانهای اطلاعاتی صنعت آب و شناخت روابط حاکم بین آنها و قابلیت مکانیزه نمودن آنها

شناسایی کمی و کیفی آبهای گرم معدنی استان و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی آنها

 تاریخ ثبت : 1394/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1399/09/19
 مدیر سایت
 7648
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 20
 • بیشترین بازدید همزمان : 153
 • بازدید امروز : 2,542
 • بازدید دیروز : 3,765
 • کل بازدید : 2,339,544
 • آخرین به روزرسانی : 1399/11/04 13:49:43

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :