Thursday, 26 Mehr 1397

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی
به منظور استفاده از حقابه کشور از رودخانه مرزی ارس (حوضه آبریز ارس) ، مطالعات و عملیات اجرایی گسترده ای در قالب پروژه های متعدد توسعه منابع آب در حاشیه رودخانه ارس در حال اقدام می باشد. عملیات مذکور در قالب طرح «توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی» با شماره طبقه بندی 1307007006 که جزو طرح های رودخانه های مرزی است، با برآورد حدود 10000 میلیارد ریال سرمایه گذاری، در حال اجرا بوده و منبع تامین آن از محل صندوق توسعه ملی می باشد. پیشرفت مجموع طرح تا کنون 87 درصد بوده و عمده عملیات اجرایی سد و شبکه ها به اتمام رسیده و پیش بینی می گردد طرح کرم آباد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

 

Start Date : 2015-10-23  |  End Date : 2019-09-22

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 88   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سد شهید قنبری ماکو - طرح ساختمان سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

Start Date : 2000-03-20  |  End Date : 2007-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 100   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری ماکو - طرح ساختمان سد شهید قنبرى و شبکه آبیارى و زهکشى
رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

Start Date : 2006-03-21  |  End Date : 2018-09-22

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 100   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی
طرح سد و شبکه آغ چای در منطقه شمالغرب کشور استان آذربایجان غربی 42 کیلومتری شهرستان خوی و برروی رودخانه آغ چای با آورد سالیانه حدود 190 میلیون متر مکعب اجرا می گردد در این طرح سد مخزنی با حجم کل 4/211 میلیون متر مکعب احداث گردیده و سیستم انتقال آب به طول 21 کیلومتر و شبکه آبیاری و زهکشی جهت 8150 هکتار از اراضی دشتهای چایپاره و نازک در حال اجرا می باشد در پایین دست سد مخزنی سد انحرافی شوریک بمنظور بالا آوردن سطح آب و هدایت آب به کانالهای RPC و LPC دشت قره ضیاءالدین اجرا گردیده است و در دشت نازک و چایپاره آب کانالهای RMC و LMC از کانال اصلی خط انتقال ACC تامین می گردد.

 

Start Date : 2002-07-28  |  End Date : 2018-03-21

Executive : آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 100   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی
توضیح مختصر : بسته صندوق توسعه ملی طرح غازان شامل سد انحرافی بویلاپوش بر روی رودخانه قطور میباشد که از آن جهت آبیاری اراضی در ساحل راست و چپ استفاده خواهد شد . کانالهای GMC و BLCC بترتیب در سمت راست و چپ سد انحرافی مذکور در دست احداث میباشند . ساحل چپ رودخانه قطور مشتمل بر گزینه اصلاح سردهنه نهر بدل آباد ، تامین کننده آب مورد نیاز انهار اصلی بدل آباد ، پارچی و بی آرخی از طریق آب پخشی در حدود یک کیلومتر پائین تر از سردهنه مذکور ، احداث کانال BLCC و حوضچه رسوبگیر آن بطول 300 متر که از آبگیر سمت چپ سد انحرافی تغذیه شده و آب مورد نیاز رهال و سعلکده را به ظرفیت 650 لیتر در ثانیه تامین مینماید و بهسازی انهار سنتی بدل آباد ، پارچی ، بی آرخی ، رهال ، سعلکده و خویمن بطول تقریبی 45 کیلومتر و بهسازی سردهنه خویمن میباشد . ساحل راست رودخانه قطور نیز شامل احداث آب پخش پس از حوضچه رسوبگیر سد انحرافی بر روی کانال GMC برای تامین آب انهار سنتی بختیاران ، سیوان ، شعبانلو و بیلوردی ، احداث کانال GRPC با ظرفیت حدود 3200 لیتر بر ثانیه بمنظور تغذیه انهار سنتی توکلک ، یتیم آرخی ، بزقوش ، قوروق و عذاب بطول حدود 4500 متر ، احداث سردهنه نهر آغداش و بهسازی انهار سنتی بختیاران ، سیوان ، بیلوردی ، شعبانلو ، توکلک ، یتیم آرخی ، بزقوش ، قوروق و عذاب بطول تقریبی حدود57 کیلومتر خواهد بود که لازم به ذکر است که از مجموع کل طول انهار سنتی ناحیه عمرانی قطور ، حدود 60 کیلومتر از انهار معادل با ظرفیت کانالهای درجه دو بهسازی خواهند گردید .

 

Start Date : 2016-03-19  |  End Date : 2019-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 30   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سیلوه و شبکه آبیارى و زهکشى
رودخانه لاوین با آورد سالیانه 220.7 میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد.

 

Start Date : 2013-03-10  |  End Date : 2019-03-20

Executive : آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 71   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد گرده بین و شبکه آبیاری و زهکشی
هدف اصلی احداث سد گرده بین تامین آب جهت آبیاری ۷۸۵۰ هکتار از اراضی دشت لاجان می باشد. همچنین تامین آب شرب شهر گردکشانه و پسوه و روستاهای اطراف را نیز به اهداف سد اضافه نمود که به شدت با مشکل آب آشامیدنی مواجه می باشند.

 

Start Date : 2011-03-20  |  End Date : 2021-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 7   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح آبرسانی به شهر ارومیه
طرح واقع در استان آذربایجان غربی و در ضلع غربی شهرستان ارومیه می‌باشد که تصفیه خانه شماره 2 ارومیه در بخش جنوب غربی شهرستان در منطقه گلشهر واقع شده است و آب خام ورودی به تصفیه خانه از سد شهر چای که در کیلومتر 19 جاده بند واقع شده است تامین می‌گردد.

 

Start Date : 2000-03-19  |  End Date : 2021-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 57   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی شهر چای
منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارومیه رودخانه شهرچای می باشد که از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه واقع در شمالغرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر ارومیه سرانجام به دریاچه ارومیه می ریزد. سد مخزنی شهرچای بر روی این رودخانه و در ۱۲کیلومتری جنوب غربی ارومیه در حال احداث می باشد.

 

Start Date : 1994-03-20  |  End Date : 2012-03-19

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 100   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی شهرچای ارومیه
در اراضی پایین دست سد شهرچای به وسعت خالص 12000 هکتار می باشد که از طریق 13 دستگاه بند انحرافی و 30 رشته نهر اصلی و فرعی مربوطه آب از رودخانه برداشت می شود و به دشت منتقل می گردد.

 

Start Date : 2006-07-03  |  End Date : 2021-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 62   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد دیریک و شبکه آبیاری و زهکشی
سد مخزنى دیریک بر روى رودخانه دیریک و در فاصله ۱۲ کیلومترى غرب شهرستان سلماس در حال احداث مى‎باشد.

 

Start Date : 2005-03-20  |  End Date : 2010-03-20

Executive : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 98   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی ساروق و شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه قره قیه یکى از سرشاخه هاى رودخانه ساروق بوده و رودخانه ساروق نیز از کوههاى شهرستان تکاب سرچشمه گرفته و از شاخه هاى زرینه رود مى باشد. ساختگاه سد مخزنى ساروق در فاصله حدود ۵.۱۷ کیلومترى شمال شهرتکاب و ۲ کیلومترى جنوب غربى روستاى گوگردچى واقع شده است.

 

Start Date : 2011-12-12  |  End Date : 2012-08-21

Executive : آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 100   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد نازلو و شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه نازلو که در شمال ارومیه جریان دارد، یکی از مهم ترین و پر آب ترین رودخانه‌های غربی دریاچه ارومیه است. از نظر وسعت حوضه آبریز این رودخانه سومین مرتبه را در میان زیرحوضه های دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی داراست. این رودخانه از شمال به زیرحوضه زولاچای، از جنوب به زیر حوضه مهابادچای، از غرب به ترکیه و از شرق به دریاچه ارومیه محدود می‌شود. دسترسی به ساختگاه سد مخزنی نازلو از طریق جاده ارومیه- سرو به طول حدود 20 کیلومتر و سپس جاده اختصاصی سد به طول 11 کیلومتر امکانپذیر است. مطالعات سد نازلو از سال 1340و عملیات اجرائی آن از سال 1382 با احداث جاده دسترسی و سپس سیستم انحراف آن آغاز و در سال 1388 به اتمام رسیده است. عملیات اجرائی بدنه سد از سال 1388 آغاز و تا سال 91 (توقف عملیات) از پیشرفت 21 درصدی برخوردار است. در حال حاضر طرح سد مخزنی نازلو از پیشرفت 31.35 درصدی برخوردار است.

 

Start Date : 2003-03-20  |  End Date :

Executive : آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
Physical development plan : 31   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد چیرآباد و شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه کانى رش یکى از سرشاخه هاى رودخانه گدارچاى مى باشد و در این طرح با احدث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان اشنویه اقدام مى گردد. علاوه بر آب رودخانه کانى رش که حدود ۳۵ میلیون متر مکعب است، حدود ۹۵ میلیون متر مکعب نیز از حوضه لاوین چاى و از طریق سد سیلوه به مخزن سد اشنویه انتقال داده خواهد شد.

 

Start Date : 2011-09-11  |  End Date : 2017-03-02

Executive :                                                                        
Physical development plan : 0   Percent
More Details

 

 

 Group : طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنى زولا و شبکه آبیارى و زهکشى
رودخانه زولا از ارتفاعات شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از حومه شهرستان سلماس به دریاچه ارومیه مى ریزد. در این طرح نسبت به احدث سد مخزنى برروى این رودخانه و تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان سلماس اقدام مى گردد.

 

Start Date :   |  End Date :

Executive :                                                                        
Physical development plan : 0   Percent
More Details