نمایش آمار سال آبی:








آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.23 0.398 0.101 0.101 0 0 0 0 0 0 0 0
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 1.72 2.53 4.581 4.39 0 0 0 0 0 0 0 0
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.43 1.115 1.543 1.837 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0 2.25 3.728 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 18.65 15.29 8.28 6.83 0 0 0 0 0 0 0 0
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 1.053 1.08 1.38 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 0.4 2.89 1.68 2.05 0 0 0 0 0 0 0 0
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.12 0.37 0.679 0.87 0 0 0 0 0 0 0 0
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0 0.15 0.875 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0.139 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0
12 بریسو زاب 2470 1 43.000 6.52 15.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 6.289 4.163 4.286 3.027 0 0 0 0 0 0 0 0
14 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 6.789 5.63 5.133 3.282 0 0 0 0 0 0 0 0
15 بفروان 0 0 0.000 0 0.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.