نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.108 0.065 0.1 11.122 12.2 0 0 0 0 0 0 0
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 3.446 4.58 4.788 5.903 6.26 0 0 0 0 0 0 0
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.05 0.76 0.94 0.819 1.05 0 0 0 0 0 0 0
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0.04 1.341 1.994 7.4 7.58 0 0 0 0 0 0 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 17.4 22.5 6.45 26.5 7.16 0 0 0 0 0 0 0
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 0 4.76 8.52 0 0 0 0 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 2.42 2.153 2.027 1.975 2.1 0 0 0 0 0 0 0
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 4.026 3.933 2.54 1.57 1.55 0 0 0 0 0 0 0
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.321 0.71 0.747 0.822 0.8 0 0 0 0 0 0 0
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0.38 1.09 2.33 2.865 2.9 0 0 0 0 0 0 0
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 2.82 3.53 4.25 22.8 7.85 0 0 0 0 0 0 0
13 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 5.3 4.89 4.79 21.9 6.82 0 0 0 0 0 0 0
14 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000 0 0.518 0.049 0.166 20.738 0 0 0 0 0 0 0
15 گرژال زاب 0 0 0.000 9.15 9.76 11.76 18.32 15.9 0 0 0 0 0 0 0
16 امام قلی امام قلی چای 0 0 0.000 0.156 0.178 0.158 0.207 0.215 0 0 0 0 0 0 0
17 پل یزدکان قطور چای 0 0 0.000 2.834 3.244 2.868 2.536 2.375 0 0 0 0 0 0 0
18 قورول آغ چای 0 0 0.000 2.083 3.34 2.517 2.448 2.3 0 0 0 0 0 0 0
19 صفاخانه ساروق چای 0 0 0.000 1.26 5.11 3.21 3.15 3.21 0 0 0 0 0 0 0
20 نقده گادارچای 0 0 0.000 0 0 1.105 3.07 7 0 0 0 0 0 0 0
21 برده سو شهرچای 0 0 0.000 1.25 1.556 1.44 0.748 0.51 0 0 0 0 0 0 0
22 دیزج باراندوزچای 0 0 0.000 1.626 3.551 3.906 4.945 4.76 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.