نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.079 2.12 6.22 0.113 0.205 0.27 1.26 9.57 11 8.24 6.23 6.006
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 1.83 4.63 6.83 6.04 6.28 8.13 28 61.6 39.4 11.8 4.98 3.445
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.75 4.08 9.46 8.92 6.23 2.93 17 18.3 2.5 0.1 0.88 0.06
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0 4.49 6.8 5.96 7.35 7.3 21.3 32.1 18.1 5.59 0.023 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 15.06 21.87 10.9 28.4 46.3 95.3 248 228 69.4 45.9 46.5 12.575
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 12.4 25.2 46.7 33.5 80.5 28.8 3.99 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 3.14 0.323 2.14 1.89 1.98 3.43 12.3 18.7 8.41 4.35 2.77 1.6
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 1.57 2.27 2.33 1.34 1.22 1.62 3.01 3.94 7.73 5.98 6.17 4.75
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.28 1.85 1.61 1.99 12.6 1.54 2.53 4.66 7.24 6.44 1.43 1.5
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0 7.4 1.236 8.07 12.66 10.867 28.53 15.099 6.31 1.12 0.19 0.1
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0.87 1.202 1.77 1.89 3.83 1.52 2.6 0.746 0.227 0
12 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 0 0 7.77 29.2 20.827 105 307 251 29.8 2.58 1.74 0
13 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 3.55 4.26 7.77 30 20.585 104 291 234 27.6 10.5 10.2 4.673
14 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000 0 0.58 4.96 16.4 40.208 28.7 72 28.2 5.41 0.467 0.289 0
15 گرژال زاب 0 0 0.000 4.46 27.77 48.5 42.1 67.6 55.5 139 138 123 54.7 18.5 10.438
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.