نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.23 0.398 0.101 0.101 0.11 9.95 8.34 0 0 0 0 0
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 1.72 2.53 4.581 4.39 4.97 6.07 19.5 0 0 0 0 0
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.43 1.115 1.543 1.837 0.453 0.259 1.313 0 0 0 0 0
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0 2.25 3.728 4.17 5.32 6.91 12.7 0 0 0 0 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 18.65 15.29 8.28 6.83 6.85 46.686 13.06 0 0 0 0 0
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 0 0 24.79 40 17.12 0 0 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 1.053 1.08 1.38 1.11 1.013 1.024 1.561 0 0 0 0 0
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 0.4 2.89 1.68 2.05 1.73 0.866 1.31 0 0 0 0 0
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.12 0.37 0.679 0.87 0.933 1.106 1.358 0 0 0 0 0
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0 0.15 0.875 1.78 5.9 16.604 8.48 0 0 0 0 0
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0.139 0.34 1.03 2.9 0.95 0 0 0 0 0
12 بریسو زاب 2470 1 43.000 6.52 15.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 6.289 4.163 4.286 3.027 3.33 69.63 35.95 0 0 0 0 0
14 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 6.789 5.63 5.133 3.282 4.44 81.51 37.54 0 0 0 0 0
15 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000 0 0.49 0 0 20.96 72.33 7.49 0 0 0 0 0
16 گرژال زاب 0 0 0.000 3.75 10.77 15.28 17.78 33.88 70.93 58.45 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.