نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.079 2.12 6.22 0.113 0.205 0.27 1.26 9.57 11 8.23 0 0
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 1.83 4.63 6.83 6.04 6.28 8.13 28 61.6 39.4 11.1 0 0
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.75 4.08 9.46 8.92 6.23 2.93 17 18.3 2.5 0.089 0 0
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0 4.49 6.8 5.96 7.35 7.3 21.3 32.1 18.1 5.54 0 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 15.06 21.87 10.9 28.4 46.3 95.3 248 228 69.4 52 0 0
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 12.4 25.2 46.7 33.5 80.5 28.8 3.99 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 3.14 0.323 2.14 1.89 1.98 3.43 12.3 18.7 8.41 4.11 0 0
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 1.57 2.27 2.33 1.34 1.22 1.62 3.01 3.94 7.73 4.44 0 0
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.28 1.85 1.61 1.99 12.6 1.54 2.53 4.66 7.24 5.9 0 0
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0 7.4 1.236 8.07 12.66 10.867 28.53 15.099 6.31 1.946 0 0
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0.87 1.202 1.77 1.89 3.83 1.52 2.6 0.754 0 0
12 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 0 0 7.77 29.2 20.827 105 307 251 29.8 0.71 0 0
13 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 3.55 4.26 7.77 30 20.585 104 291 234 27.6 12.043 0 0
14 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000 0 0.58 4.96 16.4 40.208 28.7 72 28.2 5.41 0.658 0 0
15 گرژال زاب 0 0 0.000 4.46 27.77 48.5 42.1 67.6 55.5 139 138 123 54.5 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.