نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.000 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.000 0.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.000 15.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.000 3.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.000 2.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.000 0.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.000 3.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 گرژال زاب 0 0 0.000 2.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.