پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

شرح وظایف طرحهای مشترک مردمی

الف) خلاصه وظایف:

شناسایی، پیگیری و نظارت بر تهیه سیمای طرحهای مشارکت مردمی،بررسی و ارزیابی زمینه های مشارکت مردمی و برنامه ریزی ،هماهنگی،نظارت و پیگیری امورات بانکی ،تشکیل پرونده ها ،پیگیری تشکیل تعاونی های آببران،تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری های انجام شده و استفاده از تسهیلات بانکی،نظارت و پیگیری مطالعات اجتماعی جهت ایجاد تمایل سرمایه گذاران در مشارکت برای اجرای طرحها.

ب) شرح وظایف اصلی:

 • شناسایی،پیگیری و تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارایه به بانک کشاورزی و کمیته مشترک مرکز.
 • همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیری های لازم تا تصویب نهایی طرح.
 •   نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرحهای استانی و ملی شدن و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان.
 • برنامه ریزی و نظارت برتشکیل و تکمیل پرونده های بانکی طرح ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل.
 • هماهنکی و پیگیری های لازم در تشکیل تشکلهای مردمی موسوم به شرکت های تعاونی آببران و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان.
 • همکاری و هماهنگی با واحد های درون سازمانی و برون سازمانی به منظور اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی در خصوص جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرحها و استفاده از تسهیلات بانکی.
 • استفاده از خدمات مشاورین در بررسیهای اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه گذاری و معرفی مناطق مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرحها.
 • ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات قانونی.
 • نظارت بر پیشرفت عملیات طرحهای سرمایه گذاری شده و انجام هماهنگی های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر بازپرداخت اقساط طرحهای به بهره برداری رسیده مشارکت مردمی.
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی و ایجاد سامانه های مناسب تامین اعتبارات (فاینانس، سرمایه گذاری خارجی،منابع داخلی و...) و توسعه مشارکت اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری های بخش آب در حوضه ی عملکرد شرکت.

ج-۱) مشارکت مردمی در دشت رحیم خان بوکان

 • تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی  در روستاهایی که شرکت تعاونی در آنها تشکیل نشده بود.
 • تشکیل جلسات متعدد با حضور کشاورزان و ریش سفیدان روستا جهت تشریح و توجیح بند (ط)ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم در راستای مشارکت هرچه بهتر بهره برداران.
 • جمع آوری پرونده های  بهره برداران و بررسی ، تشکیل و تکمیل و ارایه به بانک کشاورزی.
 • حضور مستمر در روستا و گفتگو و توجیح کشاورزان مخالف اجرای طرح.
 • بررسی کاداستر اراضی کشاورزان و تطبیق آن با اراضی کشاورزان.
 • همکاری در مراحل انتخاب پیمانکار و مراحل مختلف اجرای پروژه با نماینده محترم طرح.
 • انعقاد قرارداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۵ / ۴۱۳ هکتار در مزرعه F7  دشت  رحیم خان با اعتباری بالغ بر۵ / ۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸.
 • انعقاد قرارداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۵ / ۵۱۳  هکتار در مزارع F8,F9دشت  رحیم خان با اعتباری بالغ بر ۵ / ۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ که پیمانکار دشت در حال اجرای طرح می باشد.
 • انعقاد قراداد آبیاری تحت فشار با کشاورزان در سطح ۳۳۷هکتار در F20و باقیمانده های مزارع فوق الذکر.
 • مجموع کل مشارکت انجام یافته در طرح مذکور ۱۲۶۲ هکتار از ۱۳۵۷ هکتار(کل اراضی ) یعنی مشارکت ۹۲ در صد از بهره برداران دشت میباشد.

ج-۲) مشارکت مردمی در پایاب سد آق چای قره ضیاالدین:

 • تشکیل تشکل تعاونی آببران توسعه روستایی در محدوده ۶ روستای بسطام-قنات باقر بیگ نازک علیا-نازک سفلی-عبدالعلی کندی-قوچ کندی انجام پذیرفته است.
 • تشرح روند مشارکت مردمی با استفاده از بند(ط)ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه به کلیه اعضا بهره برداران در هر روستا که محل تجمع در مساجد روستا ها  بوده است.
 • بررسی کاداستر اراضی هر روستا با تک تک افراد و گرفتن اثر انگشت از تمامی بهره برداران
 • برنامه ریزی و نظارت و نهایتا دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت مشارکت مردمی
 • انتخاب پیمانکار توسط مجری محترم شبکه فرعی آق چای.
 • اعلام آمادگی به بهره برداران و اعلام رضایت بعد از انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح.

ج-۳) مشارکت مردمی در آببند کردنشین شهرستان خوی:

 • تشکیل جلسات متعدد جهت توجیح و مشارکت افراد
 • تشکیل شرکت تعاونی توسعه آببران
 • تهیه طرح و نقشه های اجرایی طرح آببند جهت اجرا
 • دریافت ۳۰۰۰ میلیون ریال از محل کمک های فنی و اعتباری جهت تامین ۸۵ درصد سهم وزارت نیرو
 • تحویل مدارک به بانک کشاورزی شهرستان خوی که در حال انعقاد قرارداد با کشاورزان هستیم.

ج-۴) بررسی و بازدید از طرحهای مختلف مشارکتی در سطح استان که کشاورزان جهت مشارکت و اجرای طرح از محل بند (ط)ماده ۱۷ اعلام امادگی نموده اند و این دفتر متعاقب در خواست کشاورزان، با تهیه لیست طرحهای کوچک و بزرگ در سطح استان و ارایه آن به استانداری در خواست ایجاد ردیف اعتباری و تامین اعتبار نموده است.

ج-۵) مشارکت مردمی برای پوشش بتنی یااحداث کانال سنگی نهر خسروی منشعب از آببند خسروی دراراضی دشت نقده در سطح ۱۵۰۰ هکتار.

 • برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان و بهره برداران موثر در دشت و پروژه و توجیح  افراد.
 • دریافت مجوز برای نقشه برداری و برآورد ریالی طرح توسط دفتر فنی شرکت.
 • نقشه برداری توسط اکیپ نقشه برداری دفتر فنی و تهیه نقشه های اجرایی که در مراحل پایانی کار قرار گرفته است و در آینده نزدیک پس از تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ج-۶) مشارکت مردمی جهت احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و نهایتا احداث شبکه آبیاری تحت فشار دشت تیکان تپه بوکان.

 • برگزاری جلسات با بهره برداران و توجیح افراد .
 • پیگیری طرح از مشاورین طرح و مطرح نمودن آن با دفتر شبکه های آبیاری و زهکشی در مدیریت منابع آب ایران جهت تصویب نهایی طرح و جذب اعتبار لازم پس از ارایه و تکمیل نهایی طرح از سوی مشاور.

ج-۷) مشارکت مردمی جهت احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب به روستای بهستان

 • برگزاری جلسات با بهره برداران و توجیح افراد .
 • پیگیری طرح از مشاورین طرح  

ج-۸) مشارکت مردمی جهت پوشش بتنی نهر دولنگان خوی

 • برگزاری جلسات توجیهی با کشاورزان  و ریش سفیدان به دفعات متعدد
 • مکاتبات لازم با مهندسین مشاور مهاب قدس جهت تهیه طرح و نقشه های اجرایی

ج-۹) جذب مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار استانی جهت مطالعه طرح پوشش بتنی نهر سلیم خان شاهیندژ

ج-۱۰) سرمایه گذاری:

 • امضای تفاهم نامه های سرمایه گذاری در خصوص واگذاری طرح های عمرانی(سد نازلو،سد باراندوز،سدسیمینه رود،چپرآباد،سد گرده بین،سد باروق،سد آجرلو وطرح کرم آباد) به شرکت ها و پیمانکاران تامین کننده مالی وارجاع تفاهم نامه ها جهت اخذ مجوز به شرکت مدیریت منابع آب ایران .
 • تهیه و تکمیل فرمهای مربوط به سرمایه گذاری جهت طرحها.

 


 


بازدید:6660
آخرین به روزرسانی: 1398/11/12