پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1396/123/12924  
مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد موجود در طرح شبکه فرعی آغ چای
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد موجود در طرح شبکه فرعی آغ چای
تشریح:

فراخوان مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی

 

 شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد موجود در طرح شبکه فرعی آغ چای مربوط به اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده بطور قطع واگذار نماید؛ لذا به آگاهی علاقمندان به خرید می رساند پس از رویت این آگهی و اقلام مورد نظر در انبار طرح شبکه فرعی آغ چای واقع در شهرستان چایپاره، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir  نسبت به دریافت فایل اسناد مزایده بصورت PDF اقدام نمایند. 

  • موضوع مزایده :" فروش انواع لوله واتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی موجود در طرح شبکه فرعی آغ چای "
  • مبلغ فروش اسناد مزایده : 1.000,000 ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.
  • مهلت دانلود و دریافت اسناد مناقصه : از مورخ 28/5/1396 تا ساعت 24 مورخ  3/6/1396
  • مزایده گران بایستی فایلهای دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی بنحوی که در شرایط مزایده ذکر گردیده، مهر و امضای قلمی نموده و در پاکت های مزایده قرار داده و در مهلت مقرر عودت نمایند.
  • مزایده گران مکلفند معادل مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع مزایده به میزان 1.100.000.000 ریال، ضمانتنامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه یا مبلغ تضمین را در وجه شماره حساب2165080005007 بانک کشاورزی شعبه مرکزی ارومیه بنام دریافت وجوه سپرده شرکت آب منطقه ای آذربایجان واریز نموده و اصل ضمانتنامه یا فیش مربوطه را در پاکت (الف) مزایده ارائه نمایند.
  • زمان و محل تسلیم اسناد مزایده تکمیل شده : مزایده گران بایستی اسناد مزایده تکمیل شده را از مورخ 4/6/96  تا ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 13/6/96 به دبیرخانه مدیریت حراست شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند .
  • زمان بازگشایی پاکتهای مزایده : در ساعت 12 ظهر روز  دوشنبه مورخ 13/6/96 با حضور اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها با ارائه معرفی نامه در جلسه افتتاح پاکت ها بلامانع می باشد .
  • مدت اعتبار پیشنهاد ها حداقل بمدت شش ماه می باشد .
  • به پیشنهاد های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مزایده گران می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  33449399 ـ 044( امور تدارکات و خدمات پشتیبانی ) تماس حاصل فرمایند .      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
محل اجرای پروژه: شبکه فرعی آغ چای
تضمین مورد نیاز: 1,100,000,000 ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات حوزه ستادی شرکت
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/05/28
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/06/03
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/06/13
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1396/06/13
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 481