پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1396/123/7122  
عملیات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز
تشریح:

آگهی فراخوان مناقصه

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد عملیات بهره ‏برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز را از طریق انجام فرآیند مناقصه عمومی به روش ارزیابی ساده، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با دستور‌العمل تشخیص صلاحیت شرکت‌ها در امر بهره‌برداری و نگهداری  از شبکه‌های آبیاری و زهکشی (موضوع ابلاغیه شماره 700/ 76664 تاریخ 1/10/86 معاونت امور آب و آبفای وزیر نیرو) و آخرین لیست شرکتهای بهره برداری دارای صلاحیت صادره توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران با پایۀ سه و بالاتر در رشتۀ بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی با شرایط زیر واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد مناقصه به صورت pdf، اقدام نمایند. در ضمن مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

 -  حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ سی میلیارد ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد).

- نام شرکت کنندگان در مناقصه در آخرین لیست شرکتهای بهره برداری دارای صلاحیت مربوط از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران معتبر و مجاز باشد

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز

- مبلغ برآورد اولیه : حدود سی میلیارد ریال

- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,500,000,000 ریال

-  قیمت فروش اسناد مناقصه: 3,000,000 ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

- مدت اجرا: 32 ماه

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- مهلت دانلود و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 24 روزپنج شنبه مورخ 15/04/1396     

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت13:30 روز  سه شنبه مورخ 27/04/1396    

- محل تسلیم پیشنهادات: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/04/1396   

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

- چنانچه تعداد پاکات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.

تذکر: مناقصه گر بایستی فایل دانلود شده را به صورت پشت و رو چاپ بنماید و پس از صحافی (مجلد نمودن) کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده، مهر و امضای  قلمی نموده و در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نماید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح به  شماره تلفن 04431987444 تماس حاصل نمایند

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: اعتبارت جاری شرکت
محل اجرای پروژه: ارومیه- شهرچای و باراندوز
تضمین مورد نیاز: 1,500,000,000 ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: گسترش صنعت
هزینه دریافت اوراق: 3,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/01
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/04/01
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/04/15
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/04/27
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1396/04/28
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 587