پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1396/123/7377  
ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، تلمبه خانه های شماره
مشخصات آگهی
 موضوع: ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، تلمبه خانه های شماره ٤، ٥، ٦، ٧ و ٨، انشعاب خط لوله انتقال ٢٠٠٠ طرح کرم‌آباد و سیستم برق رسانی و آموزش عوامل بهره برداری
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای برگزاری مناقصۀ دو مرحله ای

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات تهیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، تلمبه خانه های شماره 4، 5، 6، 7 و 8، انشعاب خط لوله انتقال 2000 طرح کرم‌آباد و سیستم برق رسانی و آموزش عوامل بهره برداری را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه دو و بالاتر در رشته آب، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد مناقصه به صورت pdf، اقدام نمایند. در ضمن مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

-  حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 820 میلیارد ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد).

-  -  نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صلاحیت ورتبۀ کاری معتبر و متناسب نیز باشند.

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: تهیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، تلمبه خانه های شماره 4، 5، 6، 7 و 8، انشعاب خط لوله انتقال 2000 طرح کرم‌آباد و سیستم برق رسانی و آموزش عوامل بهره برداری

- مبلغ برآورد اولیه : حدود 820 میلیارد ریال

-  قیمت فروش اسناد مناقصه: 2,000,000 ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

- مدت اجرا: 14 ماه (شامل 11 ماه عملیات اجرایی و 3 ماه بهره برداری آزمایشی)

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور زیستاب 

- مهلت دانلود و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 24 روز شنبه  مورخ 10/04/1396  

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 26/04/1396  

- محل تسلیم پیشنهادات: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

تذکر: مناقصه گر بایستی فایل دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را  به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده، مهر و امضای  قلمی نموده و بصورت شماره گذاری شده و مرتب (ترجیحاً داخل زونکن) در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نماید. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 31987445-044 تماس حاصل نمایند

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور زیستاب
میزان برآورد هزینه: 820 ریال
محل تامین اعتبار: اعتبارات طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: پلدشت- کرم آباد
تضمین مورد نیاز: -
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: 19دی
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/31
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/03/31
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/04/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/04/26
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 822