پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1396/123/4992  
استعلام بهای پروژه رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه
مشخصات آگهی
 موضوع: استعلام بهای پروژه رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه
تشریح:

تذکر:فقط مناقصه گرانی حق شرکت در این استعلام بها را دارند که استعلام بهای شماره 1396/123/4992 مورخ 1396/3/8 را دریافت کرده باشند. در غیر اینصورت به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نشده و مبلغ دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

با سلام

به استناد بند"ب" ماده(11) قانون برگزاری مناقصات، بدینوسیله ازشما دعوت میشود درمناقصه‌ای(استعلام بها) بامشخصات مشروحه زیر شرکت نمائید./ب

 1. موضوع مناقصه: رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه
 2. محل اجرای کار:  ارومیه        
 3. مبلغ برآورد کار به ریال: تقریباً 698،000،000 ریال
 4. محل تامین اعتبار: ازمحل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی          
 5. مدت اعتبار پیشنهادات: شش ماه            
 6. مدت اجرای کار: 3ماه
 7. کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 8. دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 9. دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 10.  مبلغ تضمین شرکت درمناقصه(استعلام بها)-/34,900,000 ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر، همراه با اسناد مناقصه درپاکت "الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
 11. وجه نقد (رسید بانکی وجه مزبور به شماره حساب «2165080005007» به نام وجوه سپرده طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی ارومیه)
 12. ب: ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما
 13. لازم به ذکر است که چک شخصی، چک مسافرتی ویا چک پول قابل قبول نمیباشد.
 14. مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعلاوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول ، تنظیم شود .
 15. فایل اسناد مناقصه (استعلام بها) از تاریخ 9/3/1396 تا  13/3/1396 از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی  www.agrw.ir لینک مناقصات و مزایده ها قابل دسترسی و دانلود می‌باشد.
 16. نشانی محل فروش اسناد: مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی  www.agrw.ir ، لینک مناقصات و مزایده ها، اسناد آگهی
 17. قیمت اسناد مناقصه (استعلام بها): 1,000,000ریال میباشد که از طریق درگاه بانک ملی به صورت آنلاین از سایتwww.agrw.ir لینک مناقصات و مزایده ها، قابل پرداخت می باشد.
 18.  درصورتیکه مایل به مشارکت دراین مناقصه (استعلام بها) نیستید، مراتب راتا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 18/3/1396 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.
 19. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/3/1396 می باشد .
 20. نشانی محل تسلیم پیشنهادها: ارومیه- بلوار شهید باهنر-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی دبیر خانه محرمانه حراست واقع در ساختمان شماره 1
 21. درصورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظرگرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده ویا قرارداد منعقد نموده اید وهنوز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری یا معاونتهای مربوط در استانداری های سراسر کشور اعلام نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان وپیمانکاران استانداری اطلاع دهید. مشارکت شما دراین مناقصه موکول به تائید دفتر مزبور می باشد. درصورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید پیشنهاد شما ازدرجه اعتبار ساقط بوده و برابر مقررات مربوط با شما رفتار خواهد شد.
 22. تمام اسناد مناقصه، ازجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود. ضروریست کلیه امضاهای اوراق پاکات مناقصه امضای اصل شده باشد.
 23.  پیشنهاد های واصله راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 28/3/1396 درمحل دفتر قراردادها باز وخوانده میشود.
 24. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مخــــتار است. برندگان اول ودوم مناقـصه براساس آیین نامه معاملات دولتی ودیگر مقررات وحسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیین میشوند.
 25. اعمالی از قبیل هدیه، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند مناقصه ممنوع است. در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یاد شده ،علاوه بر مجازات های قانونی ، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف  به مدت دو سال لغو خواهد شد.
 26. هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق" آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها " و آیین نامه تخلفات پیمانکاران با آنان رفتار خواهد شد.
 27. رفتار پیمانکاران درپاسخ به دعوتنامه، مشارکت درمناقصه و رعایت مهلت های مقرر، به مراجع ذیربط اعلام می‌شود تا با پیمانکاران متخلف، براساس ضوابط مربوط رفتار شود.
 28. پرداخت هزینه‌های بیمه و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد وکلیه هزینه های مربوط به این بند را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ و منظور نموده است وبعداً از بابت هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 29. پرداخت کلیه عوارض وحقوق دولتی مربوط به مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار میباشد. همچنین پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را براساس قیمتهای جدید حامل های انرژی و مصالح و تاثیر هدفمندسازی یارانه ها و غیره ارائه مینماید واز این بابت بعداً هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 30. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه(استعلام بها) تجدید خواهد شد.
 31. تذکرمهم: مناقصه گر پس از خرید و دانلود فایل اسناد مناقصه از سایت www.agrw.ir  بایستی تمامی اوراق این فایل را به صورت پشت و رو چاپ نماید و پس از مجلد نمودن و تکمیل قسمتهای مختلف آن مطابق شرایط مناقصه و این فرم (فرم شماره 1 مناقصه) به همراه سایر مدارک درخواستی مهر و امضای قلمی مجاز و تعهدآور شرکت (مطابق آخرین آگهی تغییرات شرکت) را در پای کلیه اوراق درج نموده و تمامی اوراق و اسناد را در پاکات مربوطه قرار داده و در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تحویل نماید. موارد ذیل مورد قبول نبوده و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد:
 • عودت اسناد به صورت فایل و در CD مورد قبول نمی باشد و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • چنانچه شرکت کنندگان، اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد.
 1.  مناقصه گرانی که دارای هیات مدیره و یا سهامدار مشترک باشند، فقط یکی از آنها حق شرکت در این مناقصه را دارند و در صورت مشارکت همزمان آنها، به  هیچ یک از پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام ونام خانوادگی وامضای مجاز تعهد آور ومهر پیشنهاد دهنده:

تاریخ :   /   /

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
میزان برآورد هزینه: 698 ریال
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی
محل اجرای پروژه: ارومیه- نازلو
تضمین مورد نیاز: 34,900,000ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: استعلام بهای شماره 1396/123/4992 مورخ 1396/3/8
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/03/10
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/03/22
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/03/27
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1396/03/28
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 547