پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   3837/123/1396  
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران برای پروژه عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2)
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران برای پروژه عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2)
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (تجدید آگهی)

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2) را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 4 و بالاتر در رشته آب ، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه به صورت pdf، اقدام نمایند. در ضمن مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

-  حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ یکصدو پنجاه و یک (151) میلیارد ریال باشد (مناقصه گر باید دارای حداقل یک مورد ظرفیت کار آزاد نیز باشد).

-  نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صلاحیت ورتبۀ کاری معتبر و متناسب نیز باشند.

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2)

- مبلغ برآورد اولیه : حدود 151 میلیارد ریال

- قیمت فروش اسناد ارزیابی: 600,000 ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

- مدت اجرا: 18 ماه

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

- مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 13/3/1396  

- آخرین مهلت تسلیم اسناد: تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 31/3/1396  

- محل تسلیم اسناد: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- محل بازگشایی اسناد: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

تذکر: مناقصه گر بایستی فایل دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را  به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده، مهر و امضای  قلمی نموده و بصورت شماره گذاری شده و مرتب (ترجیحاً داخل زونکن) در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نماید. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 31987445-044 تماس حاصل نمایند

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسی مشاور مهاب قدس
میزان برآورد هزینه: 151 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- قطور
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 600,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/02/28
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/03/13
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/03/31
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1396/04/01
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 821