پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   47507  
سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز
مشخصات آگهی
 موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز
تشریح:

تذکر:مناقصه گرانی مجاز به شرکت در این مناقصه و خرید اسناد می باشند که دعوتنامه شرکت در مناقصه به ایشان از طرف شرکت آب منطقه ای ارسال شده باشد، در غیر اینصورت چنانچه در مناقصه حاضر شرکت نمایند، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نشده و مبالغ دریافتی از بابت فروش اسناد به هیچ وجه عودت داده نمی شود.

با سلام

به استناد بند (ب) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات و مواد 10 و 12 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت 33560 ﻫ مورخ 16/7/1385 هیات محترم وزیران و با توجه به نتایج ارزیابی فراخوان‌های انجام شده طی دو سال گذشته این شرکت، بدینوسیله ازشما دعوت میشود درمناقصه‌ای محدود با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمائید./ب

 1. موضوع مناقصه: سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز

شرح مختصری ازمشخصات ومقادیر کار :

- تجهیز کارگاه.

-اجرای عملیات خاکی، سنگی و بتنی جهت بازسازی، اصلاح مقاطع طولی و عرضی و پوشش سنگی/ بتنی 50 متر ابتدایی انهار اصلی شبکه آبیاری باراندوز (مبارک آباد، فرنگ، حسن بیگ، دیدان، حاجی، ترکمان، نایبین، اردشاهی، عربلو، تپه ماکو، نیولو، خان، جاریجان، جبل کندی، تعمیر و بابارود).

- انحراف رودخانه در محل احداث و بازسازی بندهای انحرافی در حین اجرای عملیات موضوع پیمان حاضر.

- انجام عملیات احداث بند دیدان و مرمت بندهای انحرافی ترکمن، جاریحان (حاجی) و عربلو (تیزخراب) مطابق مشخصات و نقشه­های منضم به اسناد پیمان.

- ساماندهی و تثبیت بستر رودخانه در محل آبگیر انهار منشعب از رودخانه شامل سنگچینی و مرمت سازه ها.

- مرمت و بازسازی دریچه های آبگیر انهار منشعب از رودخانه و تخلیه رسوب  بندهای انحرافی موجود.

- احداث سازه های هیدرولیکی کنترل جریان ورودی در ابتدای انهار فوق و نصب دریچه های هیدرومکانیکی نوع نیرپیک مربوط به آنها.

- تکمیل سازه های هیدرولیکی و نصب دریچه آبگیر انهار شبکه­های سطح شهرستان ارومیه در مواردی که کتباً توسط کارفرما ابلاغ خواهند شد.

- احداث سرریز جانبی در ابتدای انهار فوق به منظور برگشت آب مازاد احتمالی وارد شده به انهار به رودخانه.

- برچیدن کارگاه.

2-2- عملیات عمده پیمان:

- عملیات خاکی شامل: 88000 خاکبرداری و کانال کنی و 70000 توونان و خاکریزی

- بتن ریزی شامل حدود 5500 مترمکعب ابنیه و 350 مترمکعب کانال

- میلگرد حدود 270 تن.

- عملیات بنایی، سنگ حدود 6000 مترمکعب.

 1. محل اجرای کار: حدود 30 کیلومتری جنوب غربی ارومیه- مرکز استان آذربایجان غربی .
 2.             مبلغ برآورد کار به ریال :  حدود هشتاد و دو میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و پانصد و نود و دو هزار و هفتصد و نود و چهار(-/82,943,592,794) ریال براساس فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
 3. محل تامین اعتبار: ازمحل طرح های عمرانی به شماره002غ1307006
 4.  مدت اعتبار پیشنهادات: شش ماه            
 5.             مدت اجرای کار : 18 ماه
 6. کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 7.  دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبخوان
 8. دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 9. مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: دو میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (2,979,000,000) ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر ، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .
 • وجه نقد (رسید بانکی وجه مزبور به شماره حساب «2165080005007» به نام وجوه سپرده طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی ارومیه)
 •  ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

لازم به ذکر است که چک شخصی ، چک مسافرتی ویا چک پول قابل قبول نمیباشد .

مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعلاوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول، تنظیم شود . اطلاعات کارفرما برای تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد:

 • شناسه ملی: 10220001060
 • کد اقتصادی: 411338441755
 1. فایل اسناد مناقصه از تاریخ  18/2/1396 لغایت 23/2/1396 از طریق مراجعه به سایت www.agrw.ir لینک مناقصات و مزایده‌ها قابل دسترسی و دانلود می‌باشد.
 2. قیمت اسناد مناقصه:3,000,000 ریال میباشدکه از طریق درگاه بانک ملی به صورت آنلاین از سایت www.agrw.ir لینک مناقصات و مزایده‌ها، قابل پرداخت می‌باشد.
 3. درصورتی که مایل به مشارکت دراین مناقصه نیستید، مراتب راتا آخر وقت اداری مورخ 2/3/1396 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید .
 4.              آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها، تا ساعت14:30 روزسه شنبه مورخ 2/3/1396 می باشد .
 5.  نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: ارومیه- بلوار شهید باهنر-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی دبیر خانه محرمانه حراست واقع در ساختمان شماره 1
 6. درصورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظرگرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده ویا قرارداد منعقد نموده اید وهنوز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری یا معاونتهای مربوط در استانداری های سراسر کشور اعلام نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان وپیمانکاران استانداری اطلاع دهید. مشارکت شما دراین مناقصه موکول به تائید دفتر مزبور می باشد. درصورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید پیشنهاد شما ازدرجه اعتبار ساقط بوده و برابر مقررات مربوط با شما رفتار خواهد شد.
 7. تمام اسناد مناقصه، ازجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود. ضروریست کلیه امضاهای اوراق پاکات مناقصه امضای اصل شده باشد.
 8.  پیشنهاد های واصله راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 3/3/1396 درکمیسیون مناقصه باز وخوانده میشود .

حضور یک نفر نماینده از طرف هریک ازپیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.

 1. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مخــــتار است. برندگان اول ودوم مناقـصه براساس قانون برگزاری مناقصات ودیگر مقررات وحسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیین میشوند .
 2.             پیشنهادهای ارائه شده با مبلغ بیش از حد مجاز در آئین نامه تعیین برنده مناقصه ، به شرطی مورد بررسی قرار میگیرد که اوراق و جدولهای تجزیه بهای بخشنامه 4951/54-5453/102 مورخه 9/9/77 را داشته باشد. همچنین قیمت پیشنهادی بایستی با قیمتهای بدست آمده از تجزیه بهاء موضوع بخشنامه شماره4951/54-5453/102 مورخه 9/9/77 وجداول منتج از موضوع بخشنامه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصول فهرست بهاء به شماره  76574/100مورخه 19/8/87 دقیقاً مساوی باشند در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده مردود خواهد شد. در تعیین برنده مناقصه، دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی به شماره 158764 مورخ 13/7/1394 نافذ می‌باشد.
 3. اعمالی از قبیل هدیه، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند مناقصه ممنوع است. در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یاد شده، علاوه بر مجازات های قانونی، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف  به مدت دو سال لغو خواهد شد.
 4. هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ، طبق "  آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران " و آیین نامه تخلفات پیمانکاران با آنان رفتار خواهد شد .
 5. رفتار پیمانکاران درپاسخ به دعوتنامه، مشارکت درمناقصه ورعایت مهلت های مقرر، به مراجع ذیربط اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف، براساس ضوابط مربوط رفتار شود .
 6. پرداخت هزینه های بیمه و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد وکلیه هزینه های مربوط به این بند را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ و منظور نموده است وبعداً از بابت هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 7. پرداخت کلیه عوارض وحقوق دولتی مربوط به مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار میباشد.همچنین پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را براساس قیمت های جدید حامل‌های انرژی و مصالح و تاثیر هدفمندسازی یارانه ها و غیره ارائه مینماید واز این بابت بعداً هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 8.  فقط پیمانکارانی حق شرکت در این مناقصه را خواهند داشت که به استناد تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/1388 دارای آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده باشند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد این مشخصه ترتیب اثر داده نخواهد شد و اعتراضات مناقصه‌گران در این خصوص مسموع نمی‌باشد.
 9. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.
 10. تذکرمهم: مناقصه گر پس از خرید و دانلود فایل اسناد مناقصه از سایت www.agrw.ir  بایستی تمامی اوراق این فایل را به صورت پشت و رو چاپ نماید و پس از مجلد نمودن و تکمیل قسمتهای مختلف آن مطابق شرایط مناقصه و این فرم (فرم شماره 1 مناقصه) به همراه سایر مدارک درخواستی مهر و امضای قلمی مجاز و تعهدآور شرکت (مطابق آخرین آگهی تغییرات شرکت) را در پای کلیه اوراق درج نموده و تمامی اوراق و اسناد را در پاکات مربوطه قرار داده و در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تحویل نماید. موارد ذیل مورد قبول نبوده و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد:
 • عودت اسناد به صورت فایل و در CD مورد قبول نمی باشد و به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • چنانچه شرکت کنندگان، اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد.
 • مناقصه گرانی مجاز به شرکت در این مناقصه و خرید اسناد می باشند که دعوتنامه شرکت در مناقصه به ایشان از طرف شرکت آب منطقه ای ارسال شده باشد، در غیر اینصورت چنانچه در مناقصه حاضر شرکت نمایند، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نشده و مبالغ دریافتی از بابت فروش اسناد به هیچ وجه عودت داده نمی شود.
 1.  مناقصه گرانی که دارای هیات مدیره و یا سهامدار مشترک باشند، فقط یکی از آنها حق شرکت در این مناقصه را دارند و در صورت مشارکت همزمان آنها، به  هیچ یک از پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. ارائه گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری (در پاکت ب) و وجود ظرفیت آزاد (تعداد کار و مبلغ ریالی) در روز برگزاری مناقصه ضروری بوده و در غیر اینصورت به قیمت پیشنهادی واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. تاکید می‌گردد چنانچه ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق فرمت موجود در اسناد مناقصه تهیه و ارائه نشده و مورد تایید ذیحساب نباشد، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد و پاکت مربوطه بدون آنکه مفتوح گردد، عینا به پیشنهاد دهنده عودت داده خواهد شد.

نام ونام خانوادگی وامضای مجاز تعهد آور ومهر پیشنهاد دهنده

       تاریخ :   /   /

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبخوان
میزان برآورد هزینه: 82 ریال
محل تامین اعتبار: از محل طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: ارومیه
تضمین مورد نیاز: 2,979,000,000ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه شرکت در مناقصه
هزینه دریافت اوراق: 3,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/02/19
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/02/25
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/03/02
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1396/03/03
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 771