پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   95/123/32663  
مناقصه عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم های حفاظت هوشمند سد قیقاج و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم های حفاظت هوشمند سد قیقاج و تاسیسات وابسته
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم های حفاظت هوشمند سد قیقاج و تاسیسات وابسته را از طریق انجام فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به تامین کنندگان واجد شرایط که اسامی آنها در آخرین لیست کوتاه مورد تایید حراست وزارت نیرو موجود باشد، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد ارزیابی به صورت pdf، اقدام نمایند. در ضمن مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

- نام مناقصه گر در سایت sajar.mporg.ir  موجود و دارای صلاحیت معتبر باشد.

- نام مناقصه گر در لیست ابلاغی توسط حراست وزارت نیرو یا سایر واحدهای مربوطه موجود باشد.

- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ  80,058,151,488 ریال و تعداد یک کار آزاد باشد.

موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: انجام عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم های حفاظت هوشمند سد قیقاج و تاسیسات وابسته

- مبلغ برآورد اولیه: حدود 80,058,151,488 ریال

-   قیمت فروش اسناد ارزیابی:  1,000,000ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود و چاپ نمایند.

- مدت اجرا: 12ماه

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر                      

تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق

- مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی: تا ساعت 24 روز  چهارشنبه مورخ 23/01/96   

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 11/02/1396    

- محل تسلیم پیشنهادات: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

تذکر: مناقصه گر بایستی فایل دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در اسناد ذکر گردیده، مهر و امضای  قلمی نموده و در پاکات ارزیابی قرار داده و در مهلت مقرر عودت نماید. در ضمن اسناد ارزیابی بایستی به صورت مجلد (صحافی شده) در پاکات ارائه شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح به  شماره تلفن 04431987349  تماس حاصل نمایند

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق
میزان برآورد هزینه: 80,058,151,488 ریال
محل تامین اعتبار: اعتبارات طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: هدف و اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/25
تاریخ آغاز فروش اسناد:
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/02/11
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 677