پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1395/123/29829  
چاپ آگهی مناقصه عملیات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوزچای ارومیه
مشخصات آگهی
 موضوع: بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوزچای ارومیه
تشریح:

آگهی فراخوان مناقصه

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد عملیات بهره‏برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز واقع در شهرستان ارومیه را از طریق انجام فرآیند مناقصه عمومی به روش ارزیابی ساده، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با دستور‌العمل تشخیص صلاحیت شرکت‌ها در امر بهره‌برداری و نگهداری  از شبکه‌های آبیاری و زهکشی (موضوع ابلاغیه شماره 700/ 76664 تاریخ 1/10/86 معاونت امور آب و آبفای وزیر نیرو) و آخرین لیست شرکتهای بهره برداری دارای صلاحیت مربوط از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با پایۀ سه و بالاتر در رشتۀ بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی با شرایط زیر واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد مناقصه به صورت pdf، اقدام نمایند. در ضمن مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

-  حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 21,500,000,000 ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد).

-  نام شرکت کنندگان در مناقصه در آخرین لیست شرکتهای بهره برداری دارای صلاحیت مربوط از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران معتبر و مجاز باشد.

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوزچای ارومیه

- مبلغ برآورد اولیه : حدود 21,500,000,000ریال

- مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 1,075,000,000ریال

-  قیمت فروش اسناد مناقصه:2,000,000 ریال است که متقاضیان می توانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

- مدت اجرا:36 ماه

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور که متعاقباً اعلام خواهد شد.

- مهلت دانلود و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 11/12/1395

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ  24/12/1395

- محل تسلیم پیشنهادات: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 12صبح روز چهارشنبه مورخ  25/12/1395

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- چنانچه تعداد پاکات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.

تذکر: مناقصه گر بایستی فایل دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده، مهر و امضای  قلمی نموده و در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نماید. در ضمن لازم است اسناد پس از چاپ به صورت مجلد ارائه شوند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح به  شماره تلفن 044-31987444 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور که متعاقباً اعلام خواهد شد.
میزان برآورد هزینه: 21,500,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: ار محل اعتبارات جاری شرکت
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
تضمین مورد نیاز: 1075000000
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/05
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/12/02
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1395/12/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1395/12/24
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 748