پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
چاپ آگهی مناقصه محوطه سازی، فنس کشی و احداث ساختمان نگهبانی حوضچه رسوبگیر پلدشت واقع در شهرستان شوط
مشخصات آگهی
 موضوع: محوطه سازی، فنس کشی و احداث ساختمان نگهبانی حوضچه رسوبگیر پلدشت واقع در شهرستان شوط
تشریح:

آگهی فراخوان مناقصه

         شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد محوطه سازی، فنس کشی و احداث ساختمان نگهبانی حوضچه رسوبگیر پلدشت را از طریق فراخوان مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات و ماده(11) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی ساده)، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 130439/94 مورخ 24/6/1394 و 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 5 و بالاتر در رشته ابنیه، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به تهیه اسناد مناقصه از دبیر خانه مرکزی این شرکت به نشانی آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، ساختمان شماره 2، اقدام نمایند.

- - حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 11,329,373,298ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد).

-  نام شرکت کنندگان در مناقصه در سایت sajar.mporg.ir معتبر و مجاز باشد.

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: محوطه سازی، فنس کشی و احداث ساختمان نگهبانی حوضچه رسوبگیر پلدشت واقع در شهرستان شوط

- مبلغ برآورد اولیه : حدود 11,329,373,298ریال

- مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 566,500,000 ریال

-  قیمت فروش اسناد مناقصه: 2,000,000 ریال است که بایستی به حساب شماره 2170090012009 بانک ملی به نام خزانه معین شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی واریز و رسید آن در قبال اخذ اسناد به فروشنده تحویل گردد.

- مدت اجرا: 6 ماه

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور که متعاقباً اعلام خواهد شد.

- مهلت خرید اسناد مناقصه: تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ  24/11/1395   

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 5/12/1395   

- محل تسلیم پیشنهادات: ارومیه، انتهای بلوارشهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی- دبیرخانه حراست و امور محرمانه.

- محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 7/12/1395  

- شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

- چنانچه تعداد پاکات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.

- این آگهی جزء اسناد مناقصه بوده که بایستی بعد از مهر و امضای  قلمی مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده در پاکت (ب) قرار داده شود. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح به  شماره تلفن04431987354تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
میزان برآورد هزینه: 11,329,373,298 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی - شهرستان شوط
تضمین مورد نیاز: 566500000
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آسیا
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/23
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/11/23
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1395/11/28
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1395/12/05
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 769