پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
چاپ آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تأسیسات متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تأسیسات متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (تجدید فراخوان)

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تأسیسات متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی را از طریق انجام فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیۀ فهرست کوتاه، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرایط ذیل واگذار نماید. واجدین شرایط میتوانند در صورت تمایل، اسناد مربوط به استعلام ارزیابی را  پس از رؤیت این آگهی از شرکت مذکور به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر ساختمان شماره 2، دبیرخانه مرکزی تهیه نمایند.

- شرایط مناقصه گران :

       -  دارای تأییدیۀ معتبر از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو باشند

- دارای صلاحیت کاری معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند

- دارای گواهی صلاحیت کاری و مالی معتبر با رتبه یک از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی (اداره انتظام) باشند

- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تأسیسات متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

- مبلغ برآورد اولیه : حدود 22,499,840,175 ریال

- مدت اجرا: 12ماه

- قیمت فروش اسناد ارزیابی کیفی:500,000 ریال که بایستی به حساب شماره 2170090012009 بانک ملی به نام خزانه معین شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی واریز و رسید آن در قبال اخذ اسناد به فروشنده تحویل گردد.

- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، ‌انتهای بلوار شهید باهنر تلفن: 3440092-0441

- مهلت خرید اسناد فراخوان ارزیابی: تا 3 روز بعد از درج آگهی نوبت دوم که به فاصله 3 روز از انتشار آگهی نوبت اول منتشر خواهد شد.

- زمان و محل تسلیم اسناد ارزیابی تکمیل شده: مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی تکمیل شده را حداکثر  ظرف مدت 20 روز پس از انتشار فراخوان نوبت اول و 17 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.

- مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد که برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مربوط در شرکت آب منطقه ای به  شماره تلفن 04431987252 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 22,499,840,175 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: افرینش
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/20
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/12/10
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت:
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 511