پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   مناقصه ها  
ارزیابی کیفی خدمات اداری 96
مشخصات آگهی
 موضوع: ارزیابی کیفی خدمات اداری و پشتیبانی
تشریح:

1- ندت زمات دریافت اسناد از 11/11/95 لغایت 17/11/95

2- هزینه دریافت اسناد 300000

3- تحویل اسناد 02/12/95

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
میزان برآورد هزینه: 63,250,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: در آمد عمومی
محل اجرای پروژه: آذربایجان غربی
تضمین مورد نیاز: آذربایجان غربی
محل بازگشایی: ارومیه بلوار شهید باهنر شرکت آب منطقه ای آ.غ سالن مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/11
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/12/02
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1395/11/17
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/12/03
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1395/12/02
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1395/12/03
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 490