پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
چاپ آگهی ارزیابی کیفی برای مناقصه اجرای شبکه اصلی آبیاری جلدیان و سروکانی
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای شبکه اصلی آبیاری جلدیان و سروکانی
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات اجرای شبکه اصلی آبیاری جلدیان و سروکانی را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه دو و بالاتر در رشته آب ، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی از شرکت مهندسان مشاور آبگیر به نشانی تهران، سعادت آباد، انتهای بلوار شهید فرحزادی، میدان کتاب (بوستان)، بلوار 20 متری آسمانها، خیابان آسمان نهم شرقی، پلاک 11                  اقدام نمایند.

- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 627766 میلیون ریال (و حداقل یک کار آزاد) باشد.

 - نام شرکت کنندگان در ارزیابی در سایتهای sajar.mporg.ir معتبر و مجاز باشد.

1- موضوع مناقصه و محل آن: اجرای شبکه اصلی آبیاری جلدیان و سروکانی

2 - کارفرما : شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

3- دستگاه نظارت : شرکت مهندسان مشاور آبگیر

5- مبلغ برآورداولیه: حدود 627766 میلیون ریال

6- مدت اجرای کار: 16 ماه

8- مهلت خرید اسناد فراخوان ارزیابی: تا 5 روز بعد از درج آگهی نوبت دوم که به فاصله 3 روز از انتشار آگهی نوبت اول منتشر خواهد شد.

9- زمان و محل تسلیم اسناد ارزیابی تکمیل شده: مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی تکمیل شده را حداکثر  ظرف مدت 25 روز پس از انتشار فراخوان نوبت اول و 22 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.

10- مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد که برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح  به  شماره تلفن 04431987304 تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن های تماس شرکت مهندسان مشاور آبگیر: تهران 22080176-22080191-22086315

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

 

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسان مشاور آبگیر
میزان برآورد هزینه: 627,766,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی - شهرستان پیرانشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جوان
هزینه دریافت اوراق: رایگان  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/03
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/11/11
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت:
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 776