پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   مزایده  
چاپ آگهی مزایده 9 سد بمدت یکسال
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده زمینهای 9 سد بمدت یکسال
تشریح:

اجاره زمینهای اطراف سدها در 9 نقطه متفاوت بمدت یکسال.

واحد منتشر کننده: تداکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
دستگاه نظارت: تدارکات شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: 0
محل اجرای پروژه: زمینهای اطراف سدهای در نقطه متفاوت فیزیکی.
تضمین مورد نیاز: ضمانت نامه بانکی
محل بازگشایی: ارومیه بلوار شهید باهنر شرکت آب منطقه ای آ.غ سالن مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 350,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/18
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/10/23
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/01/30
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/10/25
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1395/10/23
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی): 1395/10/25
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 636