پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
چاپ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال آب خام ارومیه،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه4 و بالاتر در رشته آب، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به نشانی تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، کوی تخارستان شماره 16 کد پستی 1918781185 اقدام نمایند.

- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 109 میلیارد ریال و حداقل یک کار آزاد باشد.

 - مناقصه گران در سایت sajar.mporg.ir دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر باشند.

1- موضوع مناقصه و محل آن: عملیات عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال آب خام ارومیه،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه

2 - کارفرما : شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

3- دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

5- مبلغ برآورداولیه: حدود 109 میلیارد ریال

6- مدت اجرای کار: 20 ماه

7- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، ‌انتهای بلوار شهید باهنر تلفن:04433440092

8- مهلت خرید اسناد فراخوان ارزیابی: تا 7 روز بعد از درج آگهی نوبت دوّم که به فاصله 5 روز از انتشار آگهی نوبت اوّل منتشر خواهد شد.

9-  زمان و محل تسلیم اسناد ارزیابی تکمیل شده: مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی تکمیل شده را حداکثر  ظرف مدت 26 روز پس از انتشار فراخوان نوبت اول و 21 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.

10-  مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد که برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح  به  شماره تلفن 04431987391 تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن های تماس شرکت مهندسین مشاور (مدیر پروژه آقای مهندس زند): 09122610224

                                                                           شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه4 و بالاتر در رشته آب، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به نشانی تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، کوی تخارستان شماره 16 کد پستی 1918781185 اقدام نمایند.

- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 109 میلیارد ریال و حداقل یک کار آزاد باشد.

 - مناقصه گران در سایت sajar.mporg.ir دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر باشند.

1- موضوع مناقصه و محل آن: عملیات عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال آب خام ارومیه،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه

2 - کارفرما : شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

3- دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

5- مبلغ برآورداولیه: حدود 109 میلیارد ریال

6- مدت اجرای کار: 20 ماه

7- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، ‌انتهای بلوار شهید باهنر تلفن:04433440092

8- مهلت خرید اسناد فراخوان ارزیابی: تا 7 روز بعد از درج آگهی نوبت دوّم که به فاصله 5 روز از انتشار آگهی نوبت اوّل منتشر خواهد شد.

9-  زمان و محل تسلیم اسناد ارزیابی تکمیل شده: مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی تکمیل شده را حداکثر  ظرف مدت 26 روز پس از انتشار فراخوان نوبت اول و 21 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.

10-  مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد که برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح  به  شماره تلفن 04431987391 تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن های تماس شرکت مهندسین مشاور (مدیر پروژه آقای مهندس زند): 09122610224

                                                                           شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات، مواد (9 و 10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه4 و بالاتر در رشته آب، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به نشانی تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، کوی تخارستان شماره 16 کد پستی 1918781185 اقدام نمایند.

- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 109 میلیارد ریال و حداقل یک کار آزاد باشد.

 - مناقصه گران در سایت sajar.mporg.ir دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر باشند.

1- موضوع مناقصه و محل آن: عملیات عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال آب خام ارومیه،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه

2 - کارفرما : شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

3- دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

5- مبلغ برآورداولیه: حدود 109 میلیارد ریال

6- مدت اجرای کار: 20 ماه

7- دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، ‌انتهای بلوار شهید باهنر تلفن:04433440092

8- مهلت خرید اسناد فراخوان ارزیابی: تا 7 روز بعد از درج آگهی نوبت دوّم که به فاصله 5 روز از انتشار آگهی نوبت اوّل منتشر خواهد شد.

9-  زمان و محل تسلیم اسناد ارزیابی تکمیل شده: مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابی تکمیل شده را حداکثر  ظرف مدت 26 روز پس از انتشار فراخوان نوبت اول و 21 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.

10-  مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد که برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح  به  شماره تلفن 04431987391 تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن های تماس شرکت مهندسین مشاور (مدیر پروژه آقای مهندس زند): 09122610224

                                                                           شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
میزان برآورد هزینه: 109,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/12
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1395/10/24
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1395/11/07
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 624